×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.10.2018 | Viewers 942
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Samut Prakan
สมุทรปราการ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
6 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ความชำนาญในการจัดทำงบการเงิน
และการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวางแผนและการจัดระบบบัญชี
- การแก้ไขปัญหาและการให้คำปรึกษาแนะนำ
- มีภาวะผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ
วางแผน และควบคุมการดำเนินงานด้านการจัดทำบัญชีของบริษัท การจัดทำภาษีประเภทต่างๆ ของบริษัท/โรงแรม การบริหารและควบคุมเงินสดและการเบิกจ่ายของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ และงบประมาณของบริษัท/โรงแรม
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร
- uniform
- Service Charge
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---