×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.10.2018 | Viewers 2,461
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชำย/หญิง อำยุ 27 ปีขึ้นไป
2.มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ เรียนรู้งำนได้เร็ว มีควำมรับผิดชอบและเสียสละ
3.มีควำมมุ่งมั่นและกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอนำคต
4.มีประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่สมัคร (มีใบผ่ำนงำน)
5.มีควำมเข้ำใจขั้นตอนในกำรปรุงอำหำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิด รวมทั้งสำมำรถเลือกอุปกรณ์ต่ำงๆในครัวได้อย่ำงเหมำะสมกับเมนูอำหำรที่ทำ
6.มีทักษะควำมเป็นผู้นำ สำมำรถวำงแผนกำรสอนงำนให้ staff แต่ละคนอย่ำงเหมำะสม
7.มีควำมละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบในกำรทำงำน
8.สำมำรถปรับกำรทำงำนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์หรือปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในครัว เพื่อให้กำรทำงำนสำมำรถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด
9.มีควำมจำดีและมีทักษะกำรจัดลำดับควำมสำคัญได้อย่ำงถูกต้อง
10.สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันและเวลำที่จำกัดได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ทำหน้ำที่เป็นเชฟเบเกอรี่และของหวำน โดยรับผิดชอบทำเบเกอรี่ทุกประเภทที่เสิร์ฟในร้ำน
2.คิดค้นเมนูขนมใหม่ๆตำมวัตถุดิบที่มีตำมฤดูกำลหรือตำมเทศกำลต่ำงๆ
3.ทำขนมและจัดตกแต่งจำนขนมก่อนเสิร์ฟให้สวยงำมและได้มำตรฐำน
4.ควบคุมออเดอร์ขนมที่เข้ำมำให้เสริฟทันเวลำ และตำมลำดับที่ถูกต้อง
5.วำงแผนกำรทำขนมในแต่ละวัน ในส่วนของเมนูและปริมำณให้มีเพียงพอในกำรขำยแต่ละวัน
6.ดูแลเรื่องกำรจัดเก็บวัตถุดิบได้อย่ำงถูกต้อง เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษำของอำหำรต่ำงๆ
7.ดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของวัตถุดิบที่เตรียมก่อนนำไปปรุง
8.คอยตรวจสอบสต็อกของวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อวำงแผนกำรสั่งซื้อเข้ำมำในร้ำนได้ทันตำมเวลำ
9.ตรวจเช็คคุณภำพของขนมและของหวำนทุกอย่ำงที่ออกมำให้ได้มำตรฐำนที่กำหนด
10.ควบคุมควำมถูกต้องของปริมำณวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละเมนู
11.เสนอลิสต์รำยกำรสั่งซื้อวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ในครัวให้ Sous chef รับทรำบ
12.เช็คกำรหมุนเวียนของสินค้ำ(FIFO)-ตรวจสอบวันหมดอำยุของสินค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
รวมทั้งรำยงำนกำรเน่ำเสียของวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือในแต่ละวันให้ Sous chef รับทรำบ
13.รำยงำนปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรทำงำนให้ Sous chef รับทรำบ
14.ดูแลควำมสะอำดภำยในครัวและในพื้นที่ station ที่รับผิดชอบให้สะอำดอยู่เสมอ
15.ตรวจเช็ค inventory ในแต่ละเดือนและทำรำยงำนให้ Sous Chef รับทรำบ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---