×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.10.2018 | Viewers 2,496
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชำย/หญิง อำยุ 27 ปีขึ้นไป
2.มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ เรียนรู้งำนได้เร็ว มีควำมรับผิดชอบและเสียสละ
3.มีควำมมุ่งมั่นและกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอนำคต
4.มีประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่สมัคร (มีใบผ่ำนงำน)
5.มีควำมเข้ำใจขั้นตอนในกำรปรุงอำหำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิด รวมทั้งสำมำรถเลือกอุปกรณ์ต่ำงๆในครัวได้อย่ำงเหมำะสมกับเมนูอำหำรที่ทำ
6.มีทักษะควำมเป็นผู้นำ สำมำรถวำงแผนกำรสอนงำนให้ staff แต่ละคนอย่ำงเหมำะสม
7.มีควำมละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบในกำรทำงำน
8.สำมำรถปรับกำรทำงำนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์หรือปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในครัว เพื่อให้กำรทำงำนสำมำรถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด
9.มีควำมจำดีและมีทักษะกำรจัดลำดับควำมสำคัญได้อย่ำงถูกต้อง
10.สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันและเวลำที่จำกัดได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ทำหน้ำที่เป็นรองเชฟใหญ่ รักษำกำรแทนในช่วงที่ Ex.chef ไม่อยู่
2.ควบคุมดูแลกำรปรุงอำหำรและจัดแต่งอำหำรตำมมำตรฐำนที่กำหนด
3.จัดกำรออเดอร์ที่เข้ำมำให้เสิร์ฟตำมเวลำ และตำมลำดับประเภทอำหำรได้ถูกต้อง
4.ดูแล-ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของทีมครัวแต่ละคนให้ทำหน้ำที่ได้ถูกต้อง อยู่ในกฎระเบียบของบริษัท ตรวจเช็คควำมพร้อมของสุขภำพร่ำงกำยของทีมครัว-ควำมสะอำด-กำรแต่งงำนให้อยู่ในกฎระเบียบรวมทั้งงำนทั้งหมดในครัวให้อยู่ในมำตรฐำนที่ร้ำนกำหนด
5.ดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของอำหำร รวมทั้งตรวจสอบอำหำรก่อนเสิร์ฟ
6.คอยตรวจสอบสต็อกของวัตถุดิบที่ต้องทำให้มีเพียงพอในกำรขำยแต่ละวัน
7.วำงแผนกำรทำงำน ฝึกอบรมทีมงำน และเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้แก่ทีมงำน
8.บริหำรจัดกำรต้นทุนอำหำร ปริมำณสต็อก วัตถุดิบ และกำรสั่งซื้อวัตถุดิบอย่ำงมีประสิทธิ-ภำพ สำมำรถแก้ปัญหำในเวลำที่วัตถุดิบหน้ำร้ำนไม่พอ
9.จัดตำรำงกำรทำงำน-วันหยุดของทีมครัวโดยให้มีพนักงำนเพียงพอในแต่ละวัน
10.รำยงำนปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรทำงำนให้ Ex.chef รับทรำบ
11.สำมำรถเลือกใช้วัตถุดิบต่ำงๆที่เหลือมำคิดเป็นเมนูใหม่ได้ในสไตล์ของร้ำน
12.ดูแลควำมสะอำดเรียบร้อยภำยในสถำนที่ประกอบอำหำรให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
13.ตรวจเช็ค Inventory แต่ละเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---