×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.10.2018 | Viewers 2,364
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชำย/หญิง อำยุ 25 ปีขึ้นไป
2.มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ เรียนรู้งำนได้เร็ว มีควำมรับผิดชอบและเสียสละ
3.มีควำมมุ่งมั่นและกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอนำคต
4.มีประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่ำ 1-2 ปี (มีใบผ่ำนงำน)
5.มีควำมเข้ำใจขั้นตอนในกำรปรุงอำหำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิด รวมทั้งสำมำรถเลือกอุปกรณ์ต่ำงๆในครัวได้อย่ำงเหมำะสมกับเมนูอำหำรที่ทำ
6.มีทักษะควำมเป็นผู้นำ สำมำรถวำงแผนกำรสอนงำนให้ staff แต่ละคนอย่ำงเหมำะสม
7.มีควำมละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบในกำรทำงำน ยืดหยุนกับเวลำในกำรทำงำน
8.สำมำรถปรับกำรทำงำนให้เข้ำกับสถำนกำรณ์หรือปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในครัว เพื่อให้กำรทำงำนสำมำรถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด
9.มีควำมจำดีและมีทักษะกำรจัดลำดับควำมสำคัญได้อย่ำงถูกต้อง
10.สำมำรถทำงำนภำยใต้ควำมกดดันและเวลำที่จำกัดได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ทำหน้ำที่เป็นผู้ช่วย Chef de Parties รักษำกำรแทนในช่วงที่ Chef de Parties ไม่อยู่
2.ควบคุมดูแลกำรปรุงอำหำรและจัดแต่งอำหำรตำมมำตรฐำนที่กำหนด
3.จัดกำรออเดอร์ที่เข้ำมำให้เสิร์ฟตำมเวลำ และตำมลำดับประเภทอำหำรได้ถูกต้อง
4.เน้นเรื่องกำรดูแลและสอนงำน staff ใหม่ๆให้ทำงำนร่วมกับทีมได้ตำมหน้ำที่ที่จัดไว้
5.ดูแลควำมสะอำดและควำมปลอดภัยของอำหำร รวมทั้งตรวจสอบอำหำรก่อนเสิร์ฟ
6.คอยตรวจสอบสต็อกของวัตถุดิบที่ต้องทำแต่ละแผนกให้มีเพียงพอในกำรขำยแต่ละวัน
7.วำงแผนกำรทำงำน ฝึกอบรมทีมงำน และจัดตำรำงกำรทำงำนของทีมครัวอย่ำงเหมำะสม
8. ควบคุมควำมถูกต้องของปริมำณวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละเมนู
9. เสนอลิสต์รำยกำรสั่งซื้อวัตถุดิบที่จำเป็นของแต่ละแผนกให้ Chef de Parties รับทรำบ
10.เช็คกำรหมุนเวียนของสินค้ำ(FIFO)-ตรวจสอบวันหมดอำยุของสินค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
และรำยงำนกำรเน่ำเสียของวัตถุดิบ-สินค้ำคงเหลือในแต่ละวันให้ Chef de Parties รับทรำบ
11.รำยงำนปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรทำงำนให้ Chef de Parties รับทรำบ
12.มอบหมำยงำนทำควำมสะอำดในครัวให้ staff ดูแลแต่ละช่วงเวลำ
13.สำมำรถแก้ปัญหำกรณี staff ในครัวไม่เพียงพอหรือขำดงำนกะทันหันได้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---