×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.12.2018 | Viewers 1,802
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
7 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
'- At least 7 years of experience in Hotel Management
- Good command of English: read, wirte and speak
- Good leadership skills, warm and open personality
- Understanding in different culture and races
- Excellent service mind, which love service job. Good interpersonal skill and communication skill
- Great problem solving skill; able to handle unforeseen circumstances with sensible solution which can minimize damage to hotel's reputation
- Can work under pressure and have can-do attitude
- Can work overtime
- Computer literates
Job Details
รายละเอียดงาน
1. วางแผน บริหารจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
2. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างอย่างราบรื่น
3. ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก
4. จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และกำหนดหรือช่วยกำหนดงบประมาณสำหรับหน่วยงานต่างๆ ในโรงแรม
5. กำหนดความรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ และปรับปรุงแก้ไข การบริการด้านห้องพักและอาหาร
7. จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ

- ดูแลโรงแรมโดยภาพรวม (แผนก Front Office, Reservation, Housekeeping, Engineer, and F&B)
- ช่วยปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานในแผนกปฏิบัติการ + จัดหาจัดจ้างตามตวามจำเป็น
- วางโครงร่างงบประมาณในส่วนปฏิบัติการประจำปี (Annual Operational Budget )
- ทำแผนการตลาดพร้อมกลยุทธการขาย (Marketing Plan and Sales Strategy ) ทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามฤดูกาล ( Seasonal sales activities )
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- Social security
- Staff meals
- Annual public holiday (13 days)
- Holiday leaves
- Annual bonus (depending on company's performance)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---