×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.01.2019 | Viewers 263
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย หญิง
-สามารถทำงานเป็นรอบได้
-มนุษยสัมพันธ์ดี อดทนและรักงานด้านการบิการ
-มีความเป็นผู้นำ
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (KEY ACCOUNTABILITIES)
- รับผิดชอบในรอบการเปิด ปิด ห้องอาหาร เพื่อให้การเปิด - ปิดเป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- ควบคุมดูแล ให้มีความพร้อมในเรื่องอขงกำลังคน วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์เครื่องใช้ วามสะอาดตลอดจนการอำนวยความสะดวกค่างๆต่อลูกค้า
- ตรวจสอบความถูกต้อง (Check List) ตามมาตรฐานที่กำหนด ในเรื่องรูปแบบวิธีการให้การบริการ คุณภาพอาหาร ความสะอาด และการจัดวางวัสดุ อุปกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อย
- บริหารงานเอกสาร สถิติข้อมูลของห้องอาหาร โดยการจัดทำตรวจสอบและนำเสนออนุมัติ
- สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าที่มาใช้บริการ โดยอำนวยความสะดวก สอบถาม รับฟัง และตอบสนองต่อข้อแนะนำของลูกค้า
- บริหารบุคคลในเบื้องต้น โดยการคัดเลือก การฝึกสอน (Coaching) การประเมินผลการทำงานและการให้คุณ ให้โทษแก่พนักงาน ร่วมทั้งกระตุ้นและจูงใจให้พนักงาน ตระหนักรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบและเป้าหมาย การทำงานร่วมตามนโยบายขององค์กร
- เป็นผู้ดำเนินการแทน Restaurant Manager / Asst.Rest.Manager ในกรณี ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น รวมถึงการชี้แจงการนำเสนอ ผลงานหรือแนวทางในการพัฒนาระบบบริการการส่งเสริมการขาย การควบคุมค่าใช้จ่าย หรือนำเสนอปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานตามนโยบานขององค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ

- บ้านพักพนักงาน
- อาหารในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
- เซอร์วิสชาร์จ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วัน / เดือน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักร้อน
- วันหยุดในวันเกิด
- เบี้ยขยัน
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- งานเลี้ยงพนักงาน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager)
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 ชลบุรี
เว็บไซต์ : http://www.wowbangsaen.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
12.01.2019
Front Office Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.01.2019
Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
12.01.2019
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
11.01.2019
Guest Service Manager (WHEELER BED & BIKE)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
11.01.2019
Barista (พนักงานทำกาแฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
ช่างสระน้ำ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
นักศึกษาฝึกงาน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Waiter / Waitress
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Supervisor Gardener (หัวหน้าคนสวน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Demi-Chef
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Reservation
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำ WHEELER BED&BIKE)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Sous Chef (ยุโรป) ประจำ WHEELER BED & BIKE
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Account Receiveable Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
Restaurant Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Sales Manager (กรุงเทพฯ)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Human Resource Manager (THE TIDE RESORT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Sales Manager (THE TIDE RESORT) Office ชลบุรี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
11.01.2019
Hotel Manager (SKY GUESTHOUSE) บางแสน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.01.2019
Florist (พนักงานจัดดอกไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.01.2019
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register