×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 555
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในตำแหน่งหัวหน้าครัว (Chef De Partie) หรือ 1 ปี ในตำแหน่ง รองหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Sous Chef) ในลักษณะงานการผลิตอาหารที่ใกล้เคียง
- มีใบประกาศวิชาชีพ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- HACCP (มีความเข้าใจ และสามารถนำระบบอาหารปลอดภัยมาปฏิบัติใช้ได้)
- ผ่านการทำงานในสภาวะงานจัดเลี้ยงที่กดดัน เช่น ในองค์กรธุรกิจ, โรงพยาบาล หรือในองค์กรอุตสาหกรรม
- มีประสบการณ์ในการวางแผนรายการอาหารสำหรับครัวที่มีปริมาณการผลิตสูง และครัวเดี่ยว
- มีประสบการณ์ หรือคุ้นเคยกับการทำอาหารแบบ batch cooking
- มีความรู้เกี่ยวและแนวโน้มในการทำอาหารแบบร่วมสมัย
- มีความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในอาหาร
- มีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการในด้านบริการของการปฏิบัติงาน
- มีความสามารถที่เด่นชัดในการควบคุมต้นทุนของอาหารและแรงงาน
- มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการสร้างทีม
- มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมด้วยวิธีการร่วมกันลงมือทำงานให้สำเร็จ (hands-on approach)
- การแต่งกายเหมาะสมและสามารถเป็นตัวแทนของโซเด็กซ์โซ่ได้ อย่างมืออาชี
- มุ่งเน้นที่ลูกค้า

สนใจสมัครติดต่อ
คุณ Sunisa CHALEEWAN
โทร 081-8185610
Email : [email protected]
Job Details
รายละเอียดงาน
- ยึดมั่นในหลักการบริการแบบ SODEXO WAY
- เข้าทำงานอย่างตรงเวลา, สวมชุดยูนิฟอร์มที่ถูกต้องพร้อมติดป้ายชื่อตลอดเวลาปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพแบบมืออาชีพตลอดเวลา
- รักษามาตรฐานสุขอนามัยส่วนตัวอย่างดีเยี่ยมตลอดเวลา
- ยืนยันว่าใช้สูตรอาหารมาตรฐานในการประกอบอาหาร และอาหารถูกจัดแต่งตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- ช่วยกำกับดูแลและจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานทุกคนในครัว
- ยืนยันได้ว่าพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ในครัว มีสุขลักษณะถูกต้องตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสุขภาพ (Health and Food Safety Standards) ตลอดเวลา
- ตรวจเช็คห้องสโตร์, ตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็งทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของเสียสิ้นเปลือง
- ยืนยันได้ว่าเครื่องมือ, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ และภาชนะทุกชนิด มีความสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ยืนยันได้ว่าทุกพื้นที่มีความสะอาดถูกต้องตรงตามมาตรฐาน Sodexo QHSE Standards
- เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการขบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการลดปริมาณของเสีย, เพิ่มพูนรายได้, สร้างเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (Workplace Health & Safety)
- ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคคลากรโดยการระบุความต้องการฝึกอบรม (Training Needs) และจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำให้แก่พนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ ตามมาตรฐาน, กฎ และระเบียบ
- บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ, ยืนยันประสิทธิผล, ผลผลิต และการปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ของพนักงาน ด้วยการฝึกสอน, การให้รางวัลและการให้การยอมรับ, การสร้างแรงเสริมด้านบวก และแม้แต่ใช้ขั้นตอนของระเบียบวินัย
- ต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งในด้านของพฤติกรรมและแนวคิดเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา
- ยืนยันว่านโยบายเกี่ยวกับการปิด (Closing Procedures) ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การล๊อคประตู, การปิดไฟ, การบันทึกอุณหภูมิ, การปิดแก๊ส, การปิดการทำงานอุปกรณ์อื่น ๆ และระบบทุกระบบ
- ยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับตารางการทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
- ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ต้องช่วยงานในหน่วยอื่น เมื่อมีความจำเป็น
- ต้องเปิดกว้างในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกแผนก เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวกต่อพนักงานทุกคน
- ร่วมกับรองหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Sous Chef) คนอื่น ในการจัดตารางการทำงานให้กับพนักงานในครัวทุกคน โดยประเมินจากปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จัดให้มีการทำงานล่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่คาดคิด หรือสั่งเลิกงานก่อนเวลาในกรณีที่งานมีน้อย
- มอบหมายงานโดยลงรายละเอียดหน้าที่เฉพาะของพนักงานภายใต้การดูแลของตนทุกตำแหน่ง
- ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ และรองหัวหน้าพ่อครัวใหญ่คนอื่น ในการกำหนดคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบอาหารที่จะต้องใช้ โดยมุ่งเน้นในการลดปริมาณของเสียและของเน่าเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์, ปลา และอื่น ๆ
- ปรึกษากับหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ เกี่ยวกับราคาของอาหารที่ unlisted
- ดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานในการจัดแต่งอาหาร ตรวจสอบความคงที่ของรสชาด, อุณหภูมิ และภาพลักษณ์ที่ดึงดูดใจ มั่นใจได้ว่าอาหารทุกจานที่ส่งมาจากครัวถูกต้อง
- มั่นใจได้ว่าเอกสารทุกชนิดจัดทำเสร็จเรียบร้อยตามนโยบาย, มาตรฐาน และความต้องการของโซเด็กซ์โซ่
- บริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนของอาหาร, ปริมาณสต๊อก และการสั่งซื้อวัตถุดิบ อย่างมีประสิทธิภาพ
Welfare
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนเงินทดแทน
- เงินพิเศษ/ เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---