×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.06.2019 | Viewers 1,543
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดุสิต]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
10 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
2. บุคลิกหน้าตาดี
3. รักการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีประสบการณ์ด้านบริการลูกค้าพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ต้อนรับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
2. รวบรวมเอกสาร สอบถามข้อมูล และลงทะเบียนลูกค้า เพื่อจัดทำประวัติ และฐานข้อมูล
3. รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกค้า เพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินงานการให้บริการลูกค้าตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนด เช่น การลงทะเบียน ถ่ายรูป เปลี่ยนเสื้อผ้า ชำระเงิน และการส่งลูกค้ากลับ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่องค์กรกำหนด
5. อธิบาย ให้ข้อมูล และตอบคำถามต่างๆด้วยความสุภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
6. ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้ข้อมูลการนัดหมาย และติดตามการเข้าใช้บริการ
7. ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการลูกค้า
8. จัดทำรายงาน และเอกสารที่เกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า รวมถึงรายงานสรุปยอดการเข้าใช้บริการในแต่ละวัน เพื่อรายงานแก่ผู้บังคับบัญชา
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทำงานเวลา 11.00-20.00 น.
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ
- เครื่องแบบพนักงาน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สิทธิในการซื้อเวชสำอางในราคาพนักงาน
- สิทธิในการทำหัตถการทั่วไป, หัตถการประเภทเลเซอร์ และการผ่าตัดในราคาพนักงาน
- สิทธิเบิกค่าเดินทาง
- สิทธิในการยื่นเรื่องขอทำศัลยกรรม (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)
- โบนัสประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ (ตามผลประกอบการ)
- สิทธิกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน
- สิทธิในการขอเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ (ทั้งภายในและนอก บริษัทฯ)
- สิทธิในการศึกษาดูงานทั้งใน และต่างประเทศ (บางตำแหน่ง)
- กองทุนฌาปนกิจศพ (ให้แก่ครอบครัวพนักงาน)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---