×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.06.2019 | Viewers 4,109
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งอย่างน้อย 2 - 3 ปี
- สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ดี
- มีระเบียบวินัยในตนเองสูง
- สามารถจัดการงานเอกสารภายในแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการสอนงาน
- สามารถใช้โปรแกรม MS: Office ได้ดี
- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
- หากเริ่มงานได้ทันทีได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลการทำจ่ายเงินเดือนและค่าบริการตามวงรอบ
- ดูแลและเบิกจ่ายเงินต่างๆ ตามสิทธิประโยชน์ที่พนักงานได้
รับตามนโยบายของโรงแรม
- ควบคุมระบบบันทึกเวลาการทำงาน และ รายงานทันทีหาก
พบสิ่งผิดปกติ
- ฝึกและสอนพนักงานใหม่ในแผนก
- ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในเรื่องกิจกรรม ที่มีในโรงแรม
- ให้ความร่วมมือกับแผนกอื่นๆในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัว
พนักงาน
- จัดเตรียมคู่มือ เอกสาร หรือมอบหมายและดูแลงานในส่วน
ของเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
- สามารถปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ตามการมอบหมาย
งานจากรองผู้จัดการหรือผู้จัดการแผนกบุคคล
- ดูแลระบบการคัดเลือกพนักงานและติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ภายนอกเพื่อสนับสนุนระบบจัดหาพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
31.10.2019
Store Officerl (สโตร์)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register