×
×
×
×

ງານໂຮງແຮມປະເທດລາວ


 
22.01.2019 IT Manager (ผู้จัดการแผนก IT)   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
22.01.2019 Director - Engineering   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
22.01.2019 Spa Manager [ผู้จัดการสปา]   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
21.01.2019 Duty Manager   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
21.01.2019 Sous Chef   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
17.01.2019 Director of Finance & Business Support   
[1 อัตรา] Crowne Plaza Vientiane - [ ประเทศลาว ]
16.01.2019 Bellboy/Doorman (Sriracha)   
[3 อัตรา] The Ascott Limited - [ ประเทศลาว ]
11.01.2019 Senior System Engineer - IT   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
11.01.2019 Programmer   
[3 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
01.01.2019 Intern - Hotel Operations   
[1 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
01.01.2019 Trainee - Hotel Operations   
[6 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
28.12.2018 Officer - Surveillance   
[2 อัตรา] Savan Resorts - [ ประเทศลาว ]
15.11.2018 Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng - [ ประเทศลาว ]
15.11.2018 Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)   
[1 อัตรา] Amari Vang Vieng - [ ประเทศลาว ]
27.02.2018 Management Accountant   
[1 อัตรา] Settha Palace Hotel - [ ประเทศลาว ]

1