×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
JOBS LIST
วันที่ ตำแหน่ง   เงินเดือน  
31.07.2021 Guest Service Agent @Sriracha
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha
ชลบุรี N/A
31.07.2021 Steward (พนักงานล้างจาน)ประจำศรีราชา... งานโรงแรม
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha
ชลบุรี 10,001 - 15,000
31.07.2021 Commis I ( ไทย ยุโรป) ประจำศรีราชา ... งานโรงแรม
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha
ชลบุรี N/A
31.07.2021 Chef de Partie ( ประจำศรีราชา) งานโรงแรม
[2 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha
ชลบุรี 20,001 - 25,000
31.07.2021 Demi-Chef ประจำศรีราชา งานโรงแรม
[1 อัตรา] Arizehotel Sukhumvit Arizehotel Sriracha
ชลบุรี 15,001 - 20,000
31.07.2021 Restaurant Supervisor ปฎิบัติงาน สาขารัชดา...
[1 อัตรา] S Hotel Group
กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
10,001 - 15,000
31.07.2021 Sound Technician งานโรงแรม
[3 อัตรา] S Hotel Group
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
10,001 - 15,000
31.07.2021 Technician ปฎิบัติงาน สาขารัชดา... งานโรงแรม
[2 อัตรา] S Hotel Group
กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
10,001 - 15,000
31.07.2021 Room Attendant ปฎิบัติงาน สาขารัชดา... งานโรงแรม
[3 อัตรา] S Hotel Group
กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
0 - 10,000
31.07.2021 Waiter,Waitress(Restaurant) ปฎิบัติงาน สาขารัชดา... งานโรงแรม
[1 อัตรา] S Hotel Group
กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
0 - 10,000
31.07.2021 Waitress / Waiter งานโรงแรม
[2 อัตรา] S Hotel Group
กรุงเทพ
[สุขุมวิท]
N/A
31.07.2021 Security Staff ปฎิบัติงาน สาขารัชดา... งานโรงแรม
[1 อัตรา] S Hotel Group
กรุงเทพ
[เขตห้วยขวาง]
10,001 - 15,000
31.07.2021 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง 10,001 - 15,000
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (ประจำโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)... งานโรงแรม
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานซักอบรีด (ประจำโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 ช่างแอร์ (ประจำแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานยกกระเป๋า (โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 กุ๊กไทย (ประจำโรงแรมแคนทารี บ้านฉาง ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 Laundry Supervisor (โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)... งานโรงแรม
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานขับรถ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดชาย (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานขับรถ (โรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง 10,001 - 15,000
31.07.2021 Housekeeping Manager (โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 กุ๊กญี่ปุ่น (โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 กุ๊กอิตาเลี่ยน (โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 ช่างประปา (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 พนักงานขับรถ (โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
31.07.2021 E-Commerce / Online Manager (ประจำเพลินจิต)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
N/A
31.07.2021 โปรแกรมเมอร์ (ประจำเพลินจิตและคลองสาน)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
N/A
31.07.2021 PR MANAGER (ประจำเพลินจิต) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
N/A
31.07.2021 Digital Marketing (ประจำเพลินจิต) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตปทุมวัน]
N/A
31.07.2021 Restaurant Manager(ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
31.07.2021 Sous Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
31.07.2021 Front Office Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานยกกระเป๋า (โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานซัก อบ รีด (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 Restaurant Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 กุ๊กยุโรป (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานฟิตเนส (โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[4 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาด-ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดส่วนกลาง (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 คนสวน (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 พนักงานขับรถ (ประจำโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
31.07.2021 HR Officerชาย (ประจำสีลม) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตบางรัก]
N/A
31.07.2021 Housekeeping Manager (โรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
31.07.2021 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (โรงแรมแคนทารี 304 จ.ปราจีนบุรี)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
31.07.2021 Housekeeping Manager (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
31.07.2021 ช่างไม้เฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมเคปกูดู เกาะยาวน้อย)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
31.07.2021 พนักงานเสิร์ฟชาย (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
31.07.2021 พนักงานทำความสะอาดชาย (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
31.07.2021 บีช บอย (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
     
1 2 3 4 5 6 7 Next