×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
JOBS LIST
วันที่ ตำแหน่ง   เงินเดือน  
19.03.2019 Sous Chef (ประจำโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เขาหลัก N/A
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคปฟาน เกาะสมุย)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะสมุย N/A
19.03.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะสมุย N/A
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ฉะเชิงเทรา N/A
19.03.2019 คลีนเนอร์ (ประจำโรงแรมคามิโอ อมตะ บางปะกง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานต้อนรับชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ภูเก็ต N/A
19.03.2019 คนสวน (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ภูเก็ต N/A
19.03.2019 Floor Supervisor (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ภูเก็ต)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ภูเก็ต N/A
19.03.2019 Floor Supervisor (ประจำโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ภูเก็ต N/A
19.03.2019 ช่างประปา (ประจำโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
หัวหิน N/A
19.03.2019 พนักงานซัก อบ รีด (ประจำโรงแรมเเคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เชียงใหม่ N/A
19.03.2019 Assistant F&B Manager (ประจำโรงแรมแคนทารี โคราช)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
นครราชสีมา 0 - 10,000
19.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานยกกระเป๋า (ประจำโรงแรมแคนทารี 304)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี 0 - 10,000
19.03.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี 0 - 10,000
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี)... งานโรงแรม
[5 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ปราจีนบุรี N/A
19.03.2019 Filipino-Front Office Manager (Based in Southern Region) งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
19.03.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
19.03.2019 ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงแรมเคป กูดู เกาะยาวน้อย)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะยาวน้อย N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 Bartender [บาร์เทนเดอร์] ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 ช่างสีเฟอร์นิเจอร์ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง 0 - 10,000
19.03.2019 Restaurant Supervisor (ประจำโรงแรมคามิโอ แกรนด์ ระยอง)... งานโรงแรม
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 พนักงานฟิตเนส (ประจำโรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง) ...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 Secretary to Kitchen [เลขาเชฟ] งานโรงแรม
[1 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 10,001 - 15,000
19.03.2019 กุ๊กญี่ปุ่น (ประจำโรงแรมระยอง)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง N/A
19.03.2019 Pastry Chef งานโรงแรม
[1 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 30,001 - 40,000
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย) งานโรงแรม
[3 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 10,001 - 15,000
19.03.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Pool Attendant งานโรงแรม
[2 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 0 - 10,000
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...
[6 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม) งานโรงแรม
[1 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 20,001 - 25,000
19.03.2019 ผู้พิการ (ประจำโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Guest Service Agent (GSA) งานโรงแรม
[3 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 10,001 - 15,000
19.03.2019 Asst. Chief Steward งานโรงแรม
[1 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 10,001 - 15,000
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Sales Executive Agent งานโรงแรม
[1 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 15,001 - 20,000
19.03.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Accounting officer งานโรงแรม
[1 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 10,001 - 15,000
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด ชาย (ประจำโรงแรมแคนทารี อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Assistant Front Office Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกต้อนรับ) งานโรงแรม
[2 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา N/A
19.03.2019 Chief Steward (ประจำโรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
พระนครศรีอยุธยา N/A
19.03.2019 Room Maid งานโรงแรม
[5 อัตรา] สุวัญญา จำกัด
พัทยา 0 - 10,000
19.03.2019 บาริสต้า (ประจำร้านคาเฟ่ แคนทารี บางแสน)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี 0 - 10,000
19.03.2019 ช่างแอร์ (ประจำโรงแรมเคปราชา ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมเคปราชา ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 กุ๊กยุโรป (ประจำโรงแรมเคป ฟาน เกาะสมุย)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
เกาะสมุย N/A
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมเคปราชา ศรีราชา)...
[3 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมคามิโอ เฮ้าส์ ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)...
[2 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ระยอง 0 - 10,000
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (ประจำโรงแรมคาราเวล เฮ้าส์ ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานเสิร์ฟ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานต้อนรับ (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา )...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานซัก อบ รีด (ประจำโรงแรมเเคนทารี เบย์ ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี N/A
19.03.2019 พนักงานทำความสะอาด (ประจำโรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
ชลบุรี 0 - 10,000
19.03.2019 พนักงานล้างจาน (ประจำโรงแรมแคนทารี เฮ้าส์ รามคำแหง 42)...
[1 อัตรา] บริษัท เกษมกิจ จำกัด
กรุงเทพ
[เขตบางกะปิ]
N/A