×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.08.2019 | Viewers 2,066
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Higher Vocational Certificate
ปวส
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. การศึกษา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี
3. ประสบการณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจเครื่องดื่มและ
บริการ 3-6 ปีขึ้นไป
3. ทักษะในการ: สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ, มีทักษะในการบิหารจัดการ, สามาใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word,
Excel ได้
4. คุณสมบัติส่วนบุคคล: มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มี
ใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้, มีความรับ
ผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์,
บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และ
มาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
ให้ถูกสุขอนามัย
2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดห้องอาหาร
ในแต่ละวัน
3. กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการบริการของ
พนักงาน โดยให้มีทางเดินที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
4. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
5. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไข
สถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง,
และการทะเลาะกับผู้รับบริการรายอื่นๆ เป็นต้น
6. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
7. สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิด
ชอบ
8. ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผล
การปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ
stock สินค้าของแผนก Beverage และรายงานจำนวน
ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น
10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
11. พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด
12. จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
14. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
-ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
-เวลาปฏิบัติงาน 9 ชั่วโมง/วัน (รวมเวลาพัก)
-ชุดยูนิฟอร์ม
-วันหยุดพักร้อน
-วันหยุดนักขัตกฤษ์
-ประกันสังคม
-อาหารวันละ 2 มื้อ
-ที่พักฟรี
-เงินประเมินไตรมาสทุก 4 เดือน(เฉพาะบางตำแหน่ง)
-ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---