×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.03.2019 | Viewers 397
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ปวช - ปวส ทางบัญชี
- มีความรู้ในด้านบัญชี
- มีทัศนคติเชิงบวกกระตือรือร้น
- มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel , Express
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และใบสั่งซื้อให้ถูกต้องก่อนการจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ
review and verify invoices and check requests
- ตรวสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเช็ค, ผู้รับของ, ผุ้อนุมัติ
sort, code and match invoices
- การใส่รหัสบัญชีในใบแจ้งหนี้, และการดึงเอกสารใบกำกับภาษีเพื่อจัดทำรายงานภาษีซื้อ
To enter the account code on the invoice, and retrieving documents for tax preparation tax
- การรวบรวมใบแจ้งหนี้สำหรับการจัดทำเช็คและการจ่ายชำระเงินตามรอบระยะเวลาการจ่ายเงิน
Collecting invoices and checks for making payments due on the pay period.
- บันทึกบัญชีตามใบแจ้งหนี้เข้าสู่ระบบ
post transactions to journals, ledgers and other records
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คเพื่อเสนอต่ออนุมัติจ่าย
Make checks payable to propose to approve invoices.
- จัดทำเช็คและรายงานการจ่ายเช็ครวมถึงการเขียนเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
Prepare a cheque to pay cheque and report writing including with holding tax
- ดำเนินการโอนเงินและการจ่ายชำระเงิน,การจ่ายเช็ค
Perform money transfers and cheque payments
- บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
Check the payment voucher and check the record.
- จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
Keep payment voucher record run number for comfortable
- ตรวจสอบการถูกต้องครบถ้วนของการทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
Verify the accuracy and completeness of the duties assigned
- บัญชีการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินได้ตรงตามรอบระยะเวลาบัญชี
assist with month end closing
- จัดทำรายงานรายเดือน เช่น รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีหักณ ที่จ่าย , รายงานการซื้อ( Stock Food), แบบ ภ.ง.ด.3,53
produce monthly reports
- ตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกสิ้นเดือน
Check stock every end of month
Welfare
สวัสดิการ
-เงินเดือน
-ค่าอาหาร
-ประกันสังคม
-โบนัส
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---