×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.12.2019 | Viewers 552
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ
2. ประสบการณ์ : ด้านการบริหารบัญชี หรือการเงิน 3-4 ปีขึ้นไป
3. ทักษะพื้นฐานทั่วไป
4. ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี
คอมพิวเตอร์: MS.Word, MS. Excel , Ms. Power Point
5. หากสามารถใช้งานโปรแกรม Easy fo ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีวินัยในตัวเอง
7. มีความรับผิดชอบสูง
Job Details
รายละเอียดงาน
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี
- ดูแลด้านการปิดบัญชีในแต่ละละงวดให้ถูกต้อง
- ควบคุมและติดตามข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามอำนาจอนุมัติและตามเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินประจำเดือนและประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ
- คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- อาหาร 2 มื้อ
- 2 Days off / Week
- วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี
- Birthday Party
- Staff Party ประจำปี
- ฝึกอบรม
- เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือ กรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
- ค่าภาษาที่โรงแรมต้องการ
- เงินสมทบการแต่งงาน
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- และอื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---