×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.05.2021 | Viewers 329
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Secondary school certificate
ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษา
2. 3 years' experience as a Room Attendant
ประสบการณ์ 3 ปี ในตำแหน่งแม่บ้าน
3. Spoken and written English.
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
4. Computer literate
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์
Job Details
รายละเอียดงาน
The Housekeeping Supervisor supervises work activities of cleaning personnel to ensure clean, orderly, and attractive rooms in the service apartments. He/she assigns duties, inspects work, and investigates complaints regarding housekeeping service and equipment and take corrective action. May purchase housekeeping supplies and equipment, take periodic inventories, screen applicants, train new employees, and recommend dismissals.
หัวหน้าแผนกแม่บ้านดูแลการทำงานของพนักงานดูแลห้องพักเพื่อให้แน่ใจว่าห้องพักภายในโรงแรมสะอาด เป็นระเบียบ และน่าดึงดูด หัวหน้าแผนกแม่บ้านมอบหมายงาน ตรวจสอบงาน และสอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการและอุปกรณ์การทำความสะอาดและดำเนินการแก้ไข อาจรวมถึงซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดและอุปกรณ์ต่างๆ ดูแลคลังสินค้า พิจารณาผู้สมัคร ฝึกอบรมพนักงานใหม่และแนะนำการเลิกจ้าง

The Housekeeping Supervisor also co-ordinates all Housekeeping activities, appointments, meetings to the Housekeeping Manager. He/She is responsible in record keeping, updating and posting information reference in the Housekeeping department. Receives request form guests and coordinates with every concerned department.
หัวหน้าแผนกแม่บ้านยังร่วมกิจกรรมแผนกแม่บ้าน การนัดหมาย การประชุมกับผู้จัดการแผนกแม่บ้าน เขา/เธอเป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บข้อมูล, การปรับปรุงและการประกาศข้อมูลอ้างอิงในแผนกแม่บ้าน รับแบบคำขอลูกค้าและประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง

Housekeeping Supervisor
1. Establishes standards and procedures for work of housekeeping staff.
กำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานของพนักงานดูแลห้องพัก
2. Supervises, trains and retrains Room Attendants.
ดูแลและฝึกอบรมพนักงานทำความสะอาด
3. Conducts orientation training and in-service training to explain policies, work procedures, and to demonstrate use and maintenance of equipment.
ดำเนินการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมการให้บริการเพื่ออธิบายนโยบาย ขั้นตอนการทำงาน และสาธิตการใช้งานและบำรุงรักษาอุปกรณ์
4. Schedule and carry out periodical cleaning programs.
กำหนดระยะเวลาและดำเนินแผนการทำความสะอาดเป็นระยะ
5. Inspects apartments assigned to them for maintenance and cleanliness.
ตรวจสอบการบำรุงรักษาและความสะอาดภายในโรงแรมตามที่ได้รับมอบหมาย
6. Follow up on outstanding maintenance.
ติดตามการบำรุงรักษาที่สำคัญ
7. To pay special attention to VIP apartments and residents.
ให้ความสนใจกับลูกค้าพิเศษของโรงแรม
8. Advises manager, desk clerk, or admitting personnel of rooms ready for occupancy.
แจ้งผู้จัดการ พนักงานเสมียนหรือพนักงานดูแลห้องพักสำหรับห้องที่พร้อม
9. Attends staff meetings to discuss company policies and patrons' complaints.
เข้าร่วมการประชุมพนักงานเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายของบริษัท และข้อร้องเรียนของลูกค้า
10. Investigates complaints regarding housekeeping service and equipment and takes corrective action.
สอบสวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการและอุปกรณ์ทำความสะอาด และดำเนินการแก้ไข
11. Makes recommendations to improve service and ensure more efficient operation.
ให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการบริการและการทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
12. Screens job applicants, hires new employees, and recommends promotions, transfers, and dismissals.
พิจารณาผู้สมัครงาน ว่าจ้างพนักงานใหม่ และแนะนำการส่งเสริม การโอนย้าย และการเลิกจ้าง
13. Daily checks to ensure no linen or equipment abuse.
ตรวจสอบรายวันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการใช้ผ้าหรืออุปกรณ์ในทางที่ผิด
14. Immediate reporting of any damage to furniture, fitting and equipment.
รายงานความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับเฟอร์นิเจอร์ เครื่องประดับตกแต่ง และอุปกรณ์
15. Pays special attention to sick residents.
ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับผู้เข้าพักที่ป่วย
16. Performs cleaning duties in cases of emergency or staff shortage.
ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดในกรณีฉุกเฉินหรือพนักงานไม่เพียงพอ

Housekeeping Co-Ordinator
1. Receives, routes if necessary, and files all incoming documents for reference purposes.
รับ ส่งหากจําเป็น และเก็บเอกสารขาเข้าทั้งหมดเพื่อใช้ในการอ้างอิง
2. Encodes and keeps record of all communication/correspondences.
ลงรหัสและเก็บบันทึกการสื่อสาร/จดหมายทั้งหมด
3. Maintains and updates records of Housekeeping Manager- s appointments with the staff, other departments, suppliers and daily operational related activities.
ดูแลและปรับปรุงบันทึกการนัดหมายระหว่างผู้จัดการแผนกแม่บ้านกับพนักงาน พนักงานแผนกอื่นๆ คู่ค้า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประจำวัน
4. Follows up on messages and requests from guests, making it a point that these are properly endorsed and acted upon as soon as possible.
ติดตามข้อความและคำขอจากลูกค้า ดำเนินการอย่างเหมาะสมและโดยเร็วที่สุด
5. Updates contractual/casual staff file and records, ensuring that all are in line with proper documentation procedures especially staff movement, status, and position.
ปรับปรุงสัญญา/แฟ้มพนักงานชั่วคราว เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำเอกสารที่เหมาะสม โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของพนักงาน สถานะ และตำแหน่ง
6. Informs Housekeeping Manager/Housekeeping Supervisors of any unusual occurrence(s) in working area.
แจ้งผู้จัดการแผนกแม่บ้าน/หัวหน้าแผนกแม่บ้านในกรณีที่มีความผิดปกติในการทํางาน
7. Maintains adequate Housekeeping Office supplies and equipments at par.
บํารุงรักษาอุปกรณ์สํานักงานและเตรียมให้เพียงพอ
8. Encodes all outgoing communications of the department and responsible for faxing and/or distributing to all concerned.
ลงรหัสการสื่อสารขาออกทั้งหมดของแผนกและรับผิดชอบในการรับส่งแฟกซ์ และ/หรือกระจายไปยังทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง
9. Relays all endorsements and messages concerning Housekeeping Operations from other departments.
สื่อสารการอนุมัติและข้อความที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแผนกแม่บ้านจากหน่วยงานอื่นๆ
10. Assists in monitoring and controlling Housekeeping procedure, health and safety for employees and guests.
ช่วยตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการดูแลทําความสะอาด สุขภาพและความปลอดภัยสําหรับพนักงานและลูกค้า
11. Summarizes morning and afternoon floor occupancy in the Housekeeper- s Report. Assists in summarizing timekeeping reports.
สรุปอัตราการเข้าพักตอนเช้าและบ่ายในรายงานแผนกแม่บ้าน ช่วยสรุปรายงานเวลา
12. Attends in issuance/control of floor keys and other keys.
ร่วมในการออก/ควบคุมกุญแจประจำชั้นและกุญแจอื่นๆ
13. Prepares daily guest in-house arrival, departure guests, and out of order apartments for Housekeeping Manager, Housekeeping Supervisors, and Room Attendants.
เตรียมรายชื่อลูกค้าเข้าพักภายในโรงแรม ผู้เข้าพักที่เดินทางออก และห้องเสียหายสําหรับผู้จัดการแผนกแม่บ้าน หัวหน้าแผนกแม่บ้าน และพนักงานดูแลห้องพัก
14. Requests petty cash and prepare Purchase Requisition for all housekeeping supplies that need to be purchased.
เบิกเงินสดย่อยและจัดทำใบขอซื้อสำหรับอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดที่จำเป็นต้องซื้อ
15. Prepares work order for maintenance request to be submitted to Engineering Department.
จัดเตรียมใบงานสำหรับการซ่อมบำรุงเพื่อส่งไปยังฝ่ายวิศวกรรม
16. Prepares monthly report on all pending maintenance status of the apartments.
จัดทำรายงานสถานะการบำรุงรักษาที่รอดำเนินการประจำเดือนทั้งหมดของโรงแรม
17. Prepares inventory list of guest supplies, chemicals, and etc. every 15th.
จัดทำรายการสินค้าคงคลังสำหรับของใช้สำหรับลูกค้า สารเคมี และอื่นๆทุกวันที่ 15
18. Prepares monthly report on losses / broken / damage appliances and kitchen amenities.
จัดทํารายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการสูญเสีย / แตกหัก / ความเสียหายเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัว
19. Complies strictly with the Department- s policies and procedures.
ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของแผนกอย่างเคร่งครัด
20. Strictly adheres to the Code of Conduct of the Company, Inc.
ยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
21. Performs other related duties and special projects as assigned and required by the Management from time to time.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องและแผนการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่ฝ่ายบริหารมอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
17.06.2021
Engineering Supervisor (Somerset Thonglor)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Technician (Somerset Maison Asoke)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Room Attendant (Temporary) - ซัมเมอร์เซ็ต ฮาร์เบอร์วิว ศรีราชา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Housekeeping Officer (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Accounting Officer (Ascott Sathorn)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Business Development Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Guest Service Supervisor - Japanese Speaking (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Assistant Engineering Manager (Somerset Maison Asoke)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Guest Service Supervisor - Chinese Speaking (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Digital Marketing Assistant Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Housekeeping Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Doorman (Ascott Sathorn Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Guest Service Officer (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Duty Manager - Chinese/Japanese Speaking (Somerset Rama 9 Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
General Manager / Area Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Technician / 3-month Contract (Somerset Sukhumvit Thonglor)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.06.2021
Finance & Accounting Supervisor / Officer (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register