×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 851
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Degree in a related field
ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. At least 5 years relevant work experience, at least 3 years in the hospitality industry in a supervisory position.
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปีและอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งหัวหน้างานในอุตสาหกรรมการบริการ
3. Good written and verbal communication in the English Language,
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
4. Ability to maintain and repair relevant machinery.
ความสามารถในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
5. Knowledge of functions of relevant technical systems and associated equipment and operational procedures.
ความรู้ในระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. Good management and supervisory skills.
ทักษะการบริหารจัดการและการกำกับดูแลที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
The Assistant Engineering Manager is responsible for assisting Engineering Manager on day-to-day activities, monitoring the overall efficiency of the entire Serviced Apartment in the implementation for procedure for services, such as maintenance of the property operations, the M & E operations etc.
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวกรรมมีหน้าที่ช่วยเหลือผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในการปฏิบัติงานประจำวัน รับผิดชอบการตรวจสอบประสิทธิภาพการดำเนินการตามขั้นตอนการให้บริการของโรงแรมทั้งหมด เช่นการบำรุงรักษาการดำเนินงานของโรงแรม การดำเนินงานซ่อมบำรุงและวิศวกรรม เป็นต้น

The Assistant Engineering Manager is also responsible for supervising the day-to-day operation, maintenance and repair of all technical problems within the Service Apartment and assisting of the Technicians to carry out the difficult assignments in assigned shift.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมยังรับผิดชอบการปฏิบัติงานประจำวัน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมปัญหาทางเทคนิคทั้งหมดภายในโรงแรม และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เทคนิคในการทำงานที่ยากตามที่ได้รับมอบหมาย


1. Oversees the operation of all relevant technical systems and regular inspection of plants & other technical operation.
กำกับดูแลระบบเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและการตรวจสอบอาคารและการดำเนินงานด้านเทคนิคอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ
2. Ensures that the preventive maintenance programme is implemented according to schedule.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นไปตามกำหนดเวลา
3. Recommends any adjustment/modification regarding the system to achieve improvement.
แนะนำ การปรับเปลี่ยน/การดัดแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น
4. Works out a systematic maintenance plan.
ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาที่วางไว้
5. To be responsible for the administration and management of M & E services and property management.
รับผิดชอบการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง งานวิศวกรรม และการบริหารทรัพย์สิน
6. Provides support for advertising & promotion events.
ให้การสนับสนุนสำหรับการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
7. Oversees the implementation of energy audit and utility conservation measures.
กำกับดูแลการดำเนินงานการตรวจสอบด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
8. Supervises team of technicians in specialized areas.
ดูแลทีมเจ้าหน้าที่เทคนิคในพื้นที่ที่กำหนด
9. Initiates and plans major repairs and modification works and other programmes to improve performance of common services.
ริเริ่มและวางแผนการซ่อมแซมที่สำคัญและปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและแผนงานอื่นๆเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
10. To liaise with local statutory governmental organization with matters pertaining to, including but not limited to, the use of utilities such as water, gas and electricity, licensing, inspection, testing to satisfy Statutory Requirements of all engineering systems.
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องการใช้สาธารณูปโภค เช่น น้ำ ก๊าซและไฟฟ้า การออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการทดสอบเพื่อให้ระบบวิศวกรรมทั้งหมดเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
11. Ensures all term contractors works meet the scope, terms and conditions as specified and agreed in the maintenance/works contracts.
มั่นใจว่าการทำงานของผู้รับเหมาทั้งหมดเป็นไปตามขอบเขต ข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่ระบุและตกลงในสัญญา
12. To be responsible that all engineering staff is equipped with reaction procedures to emergency situations, especially power failure: lift malfunction, flood and typhoon.
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติของพนักงานฝ่ายวิศวกรรมทุกคนพร้อมขั้นตอนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าขัดข้อง การทำงานผิดปกติของลิฟต์ น้ำท่วม และพายุไต้ฝุ่น
13. Ensure efficient installation, maintenance and overhauls.
มั่นใจว่าการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการปรับปรุงมีประสิทธิภาพ
14. Ensure that the preventive maintenance program is implemented according to schedule.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นไปตามกำหนดเวลา
15. Excuses program of Energy Conservation.
แก้ไขแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
16. Resolves emergency breakdowns within assigned shift.
แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินภายในช่วงเวลาการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
17. Contributes to effective internal control system.
สร้างระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
18. Resolve problems concerning assigned area of specific technical responsibilities.
แก้ไขปัญหาเทคนิคเฉพาะทางที่ได้รับมอบหมาย
19. Makes recommendation for any adjustment / modification regarding to the system improvement as necessary.
ให้คำแนะนำสำหรับการปรับเปลี่ยน / ดัดแปลงใดๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบตามความจำเป็น
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.09.2021
Engineer Officer (Somerset Park Suanplu)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.09.2021
Accounting Officer (AR) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Account Payable Supervisor (Somerset Rama 9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2021
Assistant Sales Manager or Sales Manager for Cluster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.08.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register