×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 518
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตวัฒนา]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. High school or equivalent education
ระดับชั้นมัธยมหรือเทียบเท่า
2. Have worked for the Security Department in the hospitality industry at least 1 years
มีประสบการณ์การทำงานในแผนกรักษาความความปลอดภัยอย่างน้อย 1 ปี ในธุรกิจการให้บริการ
3. Good written and verbal communication in the English Language
สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
The Security Officer supervises the security guards in carrying out their duties.
พนักงานรักษาความปลอดภัยกำกับดูแลผู้รักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่

Investigates and reports into criminal acts/losses/accidents to lives and property, staff misdemeanors and complaints.
สืบสวนและรายงานเกี่ยวกับการกระทำผิดทางอาญา/ความสูญเสีย/อุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกระทำผิดของพนักงาน และการร้องเรียน

Collates and disseminates security related information.
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

1. Perform duty on rotating shifts accordance to duty roster.
ปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลาซึ่งหมุนเวียนตามบัญชีรายชื่อหน้าที่
2. Brief and check on the security guards to ensure that they are properly groom, smart and alert in going about their duties.
สรุปและตรวจสอบผู้รักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าตรียมตัวที่เหมาะสม เก่ง และตื่นตัวในการปฏิบัติหน้าที่
3. Ensure that the security guards discharge their duties correctly in accordance with the Company- s policies, procedures, rules and regulations. Enforce discipline.
กำกับดูแลให้ผู้รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามนโยบาย ขั้นตอน ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงบังคับใช้วินัย
4. Investigate and report into criminal acts/losses/accidents to lives and property, staff misdemeanors and complaints and report to supervisor.
สืบสวนและรายงานการกระทำผิดทางอาญา/ความสูญเสีย/อุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สิน การกระทำผิดของพนักงาน และการร้องเรียน รวมถึงรายงานต่อหัวหน้างาน
5. Collate and disseminates security related information as supporting services for crime prevention and detection.
รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนสำหรับการป้องกันและตรวจจับอาชญากรรม
6. Keep the General Manager, Security Manager and Security Supervisor posted on all criminal cases, all cases of fire and cases of serious nature such as serious loss or damage to property or injury to person.
รายงานผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการรักษาความปลอดภัย และหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับคดีอาญาทั้งหมด เหตุเพลิงไหม้ทั้งหมด และเหตุร้ายแรง เช่นการสูญเสียหรือความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพย์สินหรือการบาดเจ็บรายบุคคล
7. Carry out patrolling or standby at post as required to ensure security, fire safety and safety of the building.
ลาดตระเวนหรือเตรียมพร้อมในพื้นที่ตามที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัยจากอัคคีภัย และความปลอดภัยของอาคาร
8. To daily check the Operational Keys Control Book and report to Security Supervisor any discrepancies.
ตรวจสอบสมุดควบคุมการทำงานทุกวันและรายงานหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยถึงความผิดปกติ
9. Attend to training course required by the Company.
เข้าร่วมการอบรมตามหลักสูตรที่บริษัทกำหนด
10. To perform other duties as assigned by superior.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.09.2021
Engineer Officer (Somerset Park Suanplu)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.09.2021
Accounting Officer (AR) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Account Payable Supervisor (Somerset Rama 9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2021
Assistant Sales Manager or Sales Manager for Cluster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.08.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register