×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 372
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- At least 3 years' experience in related filed.
มีประสบการณ์ด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี

- Proven work experience as a team leader or supervisor.
ประสบการณ์การทำงานในฐานะหัวหน้าทีมหรือหัวหน้างานที่พิสูจน์ได้

-Good English communication and leadership skills.
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี และมีทักษะความเป็นผู้นำ

-Have good managerial skills and problem-solving skills.
มีทักษะในการบริหารและการแก้ปัญหาได้ดี

-Competent in computer skills.
มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

-Always conduct business honestly and fairly, and sensitive information confidential.
ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ เป็นธรรม และเป็นความลับเสมอ

-Prioritize assignment effectively and be organized and structured at work.
จัดลำดับความสำคัญการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดระเบียบ และจัดโครงสร้างในที่ทำงาน

-Manage time efficiently and pay attention to detail.
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและใส่ใจในรายละเอียด

-Be able to work without close supervision.
สามารถทำงานได้โดยไม่ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด

-Be committed to meeting and exceeding all performance standards.
มุ่งมั่นที่จะประสบผลและเหนือมาตรฐานในการปฏิบัติงานทั้งหมด
Job Details
รายละเอียดงาน
1.Ensure the ongoing operational success and profitability of the business in line with Ascott International operating standards.
สร้างความมั่นใจในความสำเร็จสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและความสามารถการสร้างผลกำไรในธุรกิจตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ Ascott International

2.Assists in formulization of property business plan and to completes required financial reports in appropriate format and within set time frames.
ช่วยในการจัดทำแผนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และจัดทำรายงานทางการเงินที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมและภายในกรอบเวลาที่กำหนด

3.Represents the Ascott Group in a professional manner in all contexts, ensuring positive relationships are developed and maintained with all relevant external parties, including government, industry and regulatory bodies and suppliers, where applicable.
เป็นตัวแทนของ Ascott Group อย่างมืออาชีพในทุกบริบท เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์อันดีได้รับการพัฒนาและรักษาไว้กับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม และหน่วยงานกำกับดูแล และผู้ผลิต หากมี

4.Ensures strategies and practices are in line with corporate targets and guidelines to facilitate the effective staffing of departments, so that financial and service quality targets are achieved Asset Management & Development.
แน่ใจว่ากลยุทธ์และแนวปฏิบัติสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางขององค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดหาพนักงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านคุณภาพทางการเงินและการบริการ การจัดการและพัฒนาสินทรัพย์

5.Identifies and develops talent, ensuring a succession plan for self and subordinates.
ระบุและพัฒนาความสามารถ วางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา

6.Leads departmental heads (where applicable) in formulating appropriate strategies and policies.
เป็นผู้นำหัวหน้าแผนก (ถ้ามี) ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่เหมาะสม

7.Plans objectives and establish responsibilities and procedures for attaining objectives.
กำหนดวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ รวมถึงขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

8.Monitors department to ensure service standards are within Ascott standards.
ควบคุมดูแลแผนกเพื่อให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานของ Ascott

9.Works with all departmental heads ensuring cohesive, dependable and efficient service delivery.
ทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนกทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจถึงการส่งมอบการบริการที่เหนียวแน่น เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ

10.Perform any additional duties or projects as directed by the Company.
ปฏิบัติหน้าที่หรือโครงการเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ กำหนด

11.Ensure that Ascott Policies and Standards are maintained at all times, and that any corporate initiatives are implemented.
แน่ใจว่านโยบายและมาตรฐานของ Ascott ได้รับการดูแลตลอดเวลา รวมถึงมีมีการนำความคิดริเริ่มมาใช้ภายในองค์กร

12.Ensure Compliance and implementation of authority limits outlined.
แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามและการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจที่กำหนดไว้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.09.2021
Engineer Officer (Somerset Park Suanplu)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.09.2021
Accounting Officer (AR) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Account Payable Supervisor (Somerset Rama 9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2021
Assistant Sales Manager or Sales Manager for Cluster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.08.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register