×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.11.2023 | Viewers 1,268
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
Work Experience
Minimum 2-3 years experience in the same position
Diploma or Bachelor degree majoring from Accounting
Knowledge of applicable accounting systems and procedure
Strong attention to detail
Organization and planning
Problem analysis and problem solving
Positive spirit of conquest attitude
Highly motivated & ability to work under pressure
Excellent leadership & team building
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน

1. การศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือบริหารธุรกิจ

2. ประสบการณ์ : ด้าน การบริหารบัญชี หรือการเงินใน อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

3. ทักษะพื้นฐานทั่วไป

4. ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับดี

คอมพิวเตอร์: MS.Word, MS. Excel , Ms. Power Point

5. หากสามารถใช้งานโปรแกรม Sun ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และมีวินัยในตัวเอง

7. มีความรับผิดชอบสูง

8. รักในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
Job Details
รายละเอียดงาน
Job Description
Ensure that all financial data and reports are timely, accurate and within generally accepted accounting principles
Consistently offer professional, friendly and engaging service
Produces cash flow analysis, annual operating and capital budgets, and analytical reports as needed
Prepare and analyze financial planning for both short-term and long-term
Ensures all federal, state, and country taxes, licenses and permits are filed and paid on a timely manner
Advises the Financial Controller and General Manager on financial matters
Strictly adhere to established internal control and safety system within the department to make the financial data reliable
Prepare cash and fund flow including planning for cash management
- รับผิดชอบและควบคุมดูแลงานภายในฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งงานจัดทำบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการบันทึกและปรับปรุงบัญชีในแต่ละรายการให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี สอดคล้องกับงบประมาณประจำปี และโครงสร้างการบันทึก

- ดูแลด้านการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละละงวดให้ถูกต้อง

- ควบคุมและติดตามข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ทันตามกำหนด

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ ตามอำนาจอนุมัติและตามเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้าง

- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินประจำเดือนและประจำปี งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่างๆ

- คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

- ทบทวน/ปรับปรุงระบบการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

- กำกับดูแลงานต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ส่งมอบผลงานได้ตามกำหนดเวลา

- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท
Welfare
สวัสดิการ
Benefits
- Employee benefit card offering discounted rates in Accor worldwide

- Learning programs through our Academies and the opportunity to earn qualifications while you work

- Opportunity to develop your talent and grow within your property and across the world!

- Ability to make a difference in the local community through our Corporate Social Responsibility activities, like Planet 21

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
08.12.2023
Assistant Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Reservation Officer (พนักงานสำรองห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Reservation Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
08.12.2023
Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Cost Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Graphic Designer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Carpenter (ช่างไม้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.12.2023
Asst. Cost Controller
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด