×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.01.2021 | Viewers 4,614
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. อายุ 30 - 45 ปี
2. ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทางด้านผู้จัดการอาคาร (คอนโด) 3 ปีขึ้นไป
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าได้เป็นอย่างดี
6.มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ได้ดี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
Job Details
รายละเอียดงาน
งานส่วนอาคาร
1.บริหารจัดการอาคารให้เป็นตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและอาคารที่บริหาร
2.บริหารการใช้เงินส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง
4.ให้บริการที่ดีกับลูกค้า โดยยึดถือจิตบริการ (Service - mind) เป็นสำคัญ
งานส่วนนิติ
1. จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์
ของเจ้าของร่วม

2. จัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดย
คณะกรรมการอาคารชุด

3. เรียกเก็บ - เงินกองทุน- และ - ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง- จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด

4. ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุด
และพระราชบัญญัติอาคารชุด

5. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต

6. เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่
เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น

7. สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 6. แต่ต้องแจ้งหรือปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการอาคารชุด
ก่อนการดำเนินการ

8. ในกรณีเร่งด่วน มีอำนาจจัดการในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษา และจัดการ
ทรัพย์สินของตนเอง

9. จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

10. กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับ
ของนิติบุคคลอาคารชุด
Welfare
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2.อาหารพนักงาน
3.วันหยุดตามกฎหมายกำหนด
4.อื่นๆ


สำหรับตำแหน่งงานงานประจำพัทยา สามารถติดต่อสมัครงานและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐฐิญา แก้วรักษา
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Mail: [email protected]
Tel.: 038-197333
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
05.03.2021
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.03.2021
Executive Chef / Sour Chef (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
05.03.2021
ฺBartender
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.02.2021
Asst.Front Office Manager - ประจำพัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.02.2021
Accounting and Finance Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.02.2021
Cook (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2021
Guest Service Agent - ประจำพัทยา
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2021
Technician [ช่างเทคนิค] - ประจำพัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.02.2021
Restaurant Manager (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2021
Housekeeping Manager (ประจำที่พัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.02.2021
Waiter / Waitress
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register