×
×
×
×

นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้หางาน

บริษัท Hoteljob.co.th และบริษัทในเครือ (“บริษัท” และ/หรือ “เรา”) เป็นผู้ให้บริการค้นหางาน และ/หรือสมัครงานสำหรับสมาชิกผู้สมัครงาน และเป็นผู้ให้บริการลงประกาศรับสมัครงานสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อาจมีขึ้นในอนาคตของ HOTELJOB.IN.TH

บริษัท เข้าใจและตระหนักว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลสำคัญ และเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวที่สมควรได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ดังนั้นเมื่อบริษัทได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประกอบการใช้บริการของบริษัท บริษัทให้คำมั่นว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม ระยะเวลาของการเก็บรวบรวม และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด การประมวลผล หมายถึง การกระทำเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ลบ หรือทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล
บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางานดังต่อไปนี้
 • ข้อมูลประวัติและใบสมัครงาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในแบบฟอร์มประวัติของ HOTELJOB.IN.TH หรือ ใบสมัครงานจากวิธีการสมัครด้วยประวัติของ HOTELJOB.IN.TH ที่ถูกบันทึกและจัดเก็บไว้ในระบบของบริษัท ให้แก่ผู้ประกอบการที่ประกาศตำแหน่งงานนั้นๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล์ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ความสามารถ ผลงาน ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ลักษณะงานที่ต้องการ เป็นต้น
 • ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอยู่ในบัญชีผู้ใช้งาน เช่น อีเมล รหัสผ่าน โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลรหัสผ่านในรูปแบบการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลการใช้บริการของผู้หางาน ได้แก่ ประวัติการสมัครงาน งานที่สนใจ การค้นหาตำแหน่งงาน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เป็นต้น
ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3 เท่านั้น โดยบริษัทจะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว เช่น ศาสนา ลักษณะความพิการ หรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เท่าเทียมกัน เว้นแต่ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิตหรือความปลอดภัยของท่าน
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ดำเนินการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลของท่านตามฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี แต่ไม่จำกัดเพียงฐานการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย วัตถุประสงค์ทางสถิติ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน ตามรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล ฐานในการประมวลผลข้อมูล
เพื่อการยืนยันตัวและระบุตัวตนก่อนเข้าสู่ระบบ HOTELJOB.IN.TH ได้แก่ บัญชีผู้ใช้งาน (อีเมลและรหัสผ่าน) การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
เพื่อการให้บริการค้นหางานและเป็นตัวกลางในการสมัครงานสำหรับผู้หางาน เช่น ประวัติใน HOTELJOB.IN.TH ใบสมัครงาน ประวัติการสมัครงาน การค้นหาตำแหน่งงาน หรืองานที่สนใจ การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตาม คำขอ ก่อนเข้าทำสัญญา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการโดยการตรวจสอบประวัติและใบสมัครงานของผู้หางาน ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ในการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ของบริษัท รวมถึงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ HOTELJOB.IN.TH ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและข้อเรียกร้องการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานราชการตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร การสอบสวนสวน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หน่วยงานราชการ หรือศาล การปฏิบัติตามกฎหมาย
เพื่อดำเนินทางสถิติ การวางแผน การรายงานและคาดการณ์ทางธุรกิจ ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและตำแหน่งงานใหม่ให้ตรงกับคุณสมบัติของผู้หางานรวมถึงการแจ้งเตือนต่างๆ โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ จัดเก็บตลอดระยะเวลาที่บริษัทดำเนินความสัมพันธ์กับท่านและบริการแก่ท่านเละอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลา ที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย
4. วิธีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
      บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการบนระบบ HOTELJOB.IN.TH ตามที่ตกลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของบริษัทแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมในบางกรณี เพื่อที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมายโดยชอบ หรือกรณีที่บริษัทเชื่อโดยสุจริตว่ามีความจำเป็นสำหรับประโยชน์โดยชอบซึ่งอยู่เหนือกว่าประโยชน์ด้วยกฎหมายหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กำหนดให้ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
      ท่านรับทราบและยอมรับว่า บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการส่งประวัติใน HOTELJOB.IN.TH หรือใบสมัครงานของท่านไปยังผู้ประกอบการที่ประกาศตำแหน่งงานนั้น ๆ รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ประวัติใน HOTELJOB.IN.TH ประวัติของผู้หางานที่บันทึกไว้บนระบบ HOTELJOB.IN.TH จะถูกเปิดเผยหรือเผยแพร่ไปยังผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหรือลงประกาศรับสมัครงานเท่านั้น
ใบสมัครงาน ใบสมัครงานที่ผู้หางานได้ส่งให้แก่บริษัท หรือถูกบันทึกและจัดเก็บในระบบ HOTELJOB.IN.TH ตามวิธีการสมัครงานที่กำหนด จะถูกส่งให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกและลงประกาศรับสมัครงาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครงานเท่านั้น
5. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่านและตราบเท่าที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลของท่านที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทจะดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน ภายในระยะเวลา 90 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือภายใน 1 ปีนับจากวันลบบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตหรือมีข้อกำหนดตามกฎหมายให้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้ และ/หรือ ในกรณีที่จำเป็นตามอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้
 • สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม: ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่จะให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอ ให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่าน มีสิทธิในการขอ ให้เราทำการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ทั้งนี้เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป หากเรามีฐานอื่นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล: ท่าน มีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราประมวลผลภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบธรรมของเราได้ นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล: ท่านสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังบุคคลอื่นได้
 • สิทธิในการระงับการประมวลผล: ท่านสิทธิขอ ให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังกรณีเช่น เมื่อท่าน ต้องการให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่าน ร้องขอ ให้เราพิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน: ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บริษัทได้จัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ. รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัท
 • มีกระบวนการจัดการกับกรณีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 • กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อไปประมวลผล รวมถึงการพัฒนา
และดูแล รักษาระบบ บุคคลภายนอกจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เท่าที่กำหนดไว้หรือตามคำสั่ง ซึ่งบุคคลภายนอก ดังกล่าวจะต้องตกลงรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน
8. ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหากมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่อไปนี้
HOTEL JOB COMPANY LIMITED 153/9 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หรือส่งมาที่ E-mail: [email protected]
9. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ในอนาคต ทั้งนี้ตามความสมเหมาะและภายใต้กฎหมาย โดยการปรับปรุง ปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆบริษัทฯจะประกาศให้ท่านทราบผ่านช่องทางที่เหมาะสมต่อไป ให้ประกาศฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิกถอน
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด