×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

The Shining Star Group Co.,Ltd.

  Chon Buri, Thailand   
 
 
 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
10.04.2019 Chef/ซูเชฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
10.04.2019 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 สมุห์บัญชี/อสังหาริมทรัพย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 บัญชี/ค่าเช่า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 เลขาประธานกรรมการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 เลขาประธานกรรมการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 ล้างจาน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Pool Boy
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 (แม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.04.2019 แม่บ้าน.
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019 เซลล์ / ประจำโครงการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.04.2019 Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Facility Manager(ผู้จัดการอาคารสถานที่)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Steward (สจ๊วต)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Cook (กุ๊ก)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019 Public Area Supervisor (หัวหน้าแม่บ้านพื้นที่ทั่วไป)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 ล้างจาน
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Account Payable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Cook Helper (ผู้ช่วยกุ๊ก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Room Maid,Room Boy
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Fran Office Furniture
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019 เสมียน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Account Payable Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 การเงิน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 สมุบัญชีอสังหาริมทรัพย์
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 บัญชีค่าเช่า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 สมุห์บัญชี อสังหาฯ อาคารชุด
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 บัญชีเจ้าหนี้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 ธุรการ/บัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Assistant Restaurant Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 บัญชีค่าเช่า/สามารถขับรถยนต์ได้
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Store & Receiving officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Sales
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 แม่บ้าน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
10.04.2019 Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
10.04.2019 เลขาประธาน / MD
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 บัญชีค่าเช่า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 บัญชีอ สังหา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Sales Coordinator (ผู้ประสานงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.04.2019 Sale and Marketing Officer (พนักงานฝ่ายขาย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
 
 
 


 
Address
140/90 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 
Location
ชลบุรี
 
Contact
คุณธงชัย กิจเกื้อกูล
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
www.theshiningstargroup.com
Landing Page