×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.07.2019 | Viewers 2,905
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-วุฒิปริญญาตตรีขึ้นไป ทุกสาขา (ด้านโรงแรมพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีประสบการณ์ในด้านการบริหาร หรืิอสาขาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปี
-มีความเป็นผู้นำ ทำงานอย่างมีระบบไหวพริบ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-วางแผนควบคุม ชี้นำ ดูแลงานทั้งหมดของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร
-ควบคุมการทำงานและความประพฤติให้คำปรึกษา อบรมพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท
-ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
-รับผิดชอบการทำงานของทุกฝ่าย
-รายงานผลการดำเนินงาน และความคืบหน้าเป็นระยะต่อผู้บริหาร
-และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Job Details
รายละเอียดงาน
1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม
หาข้อยุติไม่ได้
6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการ
8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการ
Welfare
สวัสดิการ
- มีที่พัก น้ำไฟฟรี
-ประกันสังคม
-โอที (บางตำแหน่ง)
-ท่องเที่ยวประจำปี/งานเลี้ยงประจำปี
-ปรับเงินเดือนประจำปี
-โบนัส
-เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---