×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.06.2020 | Viewers 2,655
Salary :
เงินเดือน
40,001 - 50,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีอายุ ตั้งแต่ 25-45 ปี
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เป็นช่างที่มีทักษะด้านโปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมการจัดการปฎิบัติการ
มีประสบการณ์และความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องกล และปัญหาต่างๆ หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความสามารถทำงานเป็นทีม
Job Details
รายละเอียดงาน
มี หน้าทีดูแลรักษาและให้ บริการด้านเครืองมือดูแลรักษาภูมิทัศน์และสนามกอล์ฟ
เช่น * เครืองยนต์ทีใช้มันเบนซินและดี เซล
*ระบบไฟฟ้าและไฮดรอลิก
*งานเชือมโครงสร้างเหล็ก
*ปรับแต่งและทําให้ เครืองมือตัดหญ้ามี ความคม
*ปฏิบัติงานใกล้ ชิดกับช่างเพือให้ มันใจว่ามีการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครืองมือได้ อย่างเหมาะสม
- ปฏิบัติงานกับ DGCM เพือจะได้ จัดทํากําหนดการการให้ บริการรายปี ได้
- ให้ คําปรึกษาเรืองคู่มือแก่ช่างโรงงานและปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงงานผู้ ผลิตในการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครืองมือทังหมด
- ร่วมมือกับ DGCM วางแผนงบประมาณในการปฏิบัติการ
- ช่วยทําการฝึกอบรมพนักงานซ่อมบํารุงเรืองความปลอดภัยและการดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครืองมือทีใช้ใน
สนามกอล์ฟอย่างเหมาะสม
- ดูแลและควบคุมการเข้าถึงเครืองมือของพนักงานซ่อมบํารุง
- จําทําบันทึกประจําวันอย่างแม่นยํา อาทิ เช่น การใช้ เครืองมือ, บันทึกการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง, และเรืองกําหนดการการให้ บริการ
- ตรวจสอบ, วินิจฉัย, ซ่อมแซม, และดูแลรักษา เครืองมือและเครืองจักรทีใช้ จัดการกับหญ้าเฉพาะพื้นทีทั้งหมดอาทิ เช่น กรีน, แฟร์ เวย์ , และรัฟ, และลูกกลิMง, เครืองมือฉีดพ่ น, และเครืองจักรขนาดใหญ่ อย่าง รถไถ, รถยนต์หรือรถบรรทุก
- ดําเนินการซ่อมแซมวินิจฉัยอุปกรณ์ และเครืองมือ
- แก้ ปัญหาและซ่อมแซมเครืHองยนต์ ดี เซลและแก๊ ส, เบรก, ระบบไฟฟ้า, เชืMอเพลิง, ไฮดรอลิก, เผาไหม้ , ถ่ายเท
อากาศ, ลม, ปล่อยไอเสีย, ขับเคลืHอน, ส่งผ่าน, และชิMนส่วนและปัญหาทีH เกียวข้ อง
- ตัด, แปลง, และเชือมเหล็กในการซ่อมแซม, ซ่อมแซมตัวโครง, และเติมแต่ง
- ตรวจสอบเพือให้ มันใจว่าช่างปรับความยาวของกระบอกและส่วนทีตัดเพือปรับการฝังมี ดรายวันก่อนการ
ดําเนินการเพือให้ มันใจว่าเครืองมือตัดหญ้ าทังหมดมี ความคมและจัดอยู่ในตําแหน่งความสูงทีถูกต้ อง
- ปรับปรุงโปรแกรมการดูแลรักษาทีเกียวข้ องกับเครืองมือตัดหญ้ า
- ให้ ความช่วยเหลือภาคสนามในกรณี ฉุกเฉินเมืHอมีกรณี เครืองมือหรือรถทีใช้ การไม่ได้
- รับผิดชอบดูแลสภาพเครืHองมือโดยรวมและบันทึกปัญหาหรือความเสียหายและจัดทํากําหนดการในการ
ซ่อมแซมทัMงหมด รายงานปัญหาหลักๆให้ DGCM ทราบ
- ตรวจตราสถานทีปฏิบัติการให้ สะอาดอยู่เสมอและคํานึงถึงความปลอดภัยเป็ นอันดับหนึง
- ช่วยในโปรเจคเฉพาะ เช่น การปิดปรับปรุง
Welfare
สวัสดิการ
อาหาร 2 มื้อ
ประกันกลุ่ม
ประกันสังคม
มีวันหยุดประเพณี 16 วัน
มีวันหยุดพักร้อน 9 วัน
Contact
ข้อมูลติดต่อ
คุณมาลี (HR MANAGER)
333 หมู่ที่ 2 ต.ธรรมศาลา  นครปฐม
เว็บไซต์ : www.nikantigolfclub.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.06.2020
Guest Service Attendant
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
22.06.2020
Accounting and Finance Manager (ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
22.06.2020
Chef and B Director
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 60,001 - 70,000
register
22.06.2020
Sales Executive
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
22.06.2020
Workshop Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
22.06.2020
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
22.06.2020
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.06.2020
Chief Engineer (หัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register