×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.08.2021 | Viewers 2,425
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Good English communication skills
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี
2. Good problem-solving skills
มีทักษะการแก้ไขปัญหาที่ดี
3. Competent in PC accounting software
มีความสามารถด้านโปรแกรมบัญชีในคอมพิวเตอร์
Job Details
รายละเอียดงาน
Accounting Officer ensures that all matters with regard to Income Auditor and General Cashier are strictly adhered to the policy and procedures.
เจ้าหน้าที่บัญชีทำให้มั่นใจว่าทุกส่วนที่เกี่ยวกับข้องกับการตรวจสอบรายได้และการรับเงินทั่วไปได้ปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด

1. Audit the daily revenue figures, supporting reports and voucher, i.e.
ตรวจสอบตัวเลขรายได้ประจำวัน รายงานสนับสนุน และใบสำคัญ เป็นต้น
(1) Night Auditor's Daily report
รายงานประจำวันของผู้ตรวจสอบกลางคืน
(2) Night Restaurant Audit, if applicable
การตรวจสอบร้านอาหารตอนกลางคืน (ถ้ามี)
(3) Telephone and internet calls report from PABX and RMS
รายงานโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ทจากตู้สาขาอัตโนมัติและระบบRMS
(4) Laundry and Parking report
รายงานการซักรีดและเช่าจอดรถ
(5) Business Center report
รายงานของศูนย์ธุรกิจ
(6) All other reports and supporting vouchers of the revenue
รายงานอื่นๆทั้งหมดและใบสำคัญที่สนับสนุนรายรับ
2. Audit all vouchers, checks and other documents to be posted to City Ledger.
ตรวจสอบใบสำคัญ เช็ค และเอกสารอื่น ๆ ที่จะบันทึกในบัญชีในบัญชีเรียกเก็บ
3. Audit daily cash summary prepared by the General Cashier.
ตรวจสอบสรุปเงินสดรายวันที่จัดทำโดยพนักงานเก็บเงินทั่วไป
4. Complete the Night Auditor's daily report for a posting to the ledgers.
บันทึกรายการบัญชีแยกประเภทประจำวันของผู้ตรวจสอบกลางคืนให้เสร็จสมบูรณ์
5. Ensure the accuracy and completeness of rebate and adjustment voucher and supporting document.
ตรวจสอบใบสำคัญส่วนลดและปรับปรุงยอด รวมทั้งเอกสารประกอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน
6. Review daily Output VAT and prepare monthly Output Vat report.
ตรวจสอบภาษีขายประจำวันและจัดทำรายงานภาษีขายทุกสิ้นเดือน
7. Prepare Input Vat of credit card statement.
เตรียมรายการภาษีซื้อของใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
8. Review Financial Audit Trail for operation in RMS system on daily basis to ensure that all transactions are completely posted to record revenue and A/R in proper period.
ตรวจสอบ Financial Audit Trail สำหรับการดำเนินการในระบบ RMS เป็นประจำทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมทั้งหมดจะถูกลงในบันทึกรายรับและบัญชีลูกหนี้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
9. Review Age Debtor VS Credit Limit for A/R in RMS system to ensure that no outstanding balance. All balances are supposed to collect payments.
ตรวจสอบ Age Debtor VS Credit Limit สำหรับบัญชีลูกหนี้ในระบบ RMS เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มียอดค้างชำระ รวมถึงยอดคงเหลือทั้งหมดควรจะเรียกเก็บเงิน
10. Prepare monthly accounts' reconciliation for the relevant GL accounts i.e. advance billing, aged debtors
เตรียมรายงานการกระทบยอดของบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้รับล่วงหน้า, ลูกหนี้
11. Collect and count the contents of all cashiers' envelopes daily (with a witness, preferably from the security department, either Security Manager or Supervisor).
รวบรวมและตรวจทานเนื้อหาซองจดหมายของการเก็บเงินทั่วไปประจำวัน (ด้วยมีพยานโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแผนกรักษาความปลอดภัย ผู้จัดการรักษาความปลอดภัยหรือหัวหน้างาน)
12. Receive, acknowledge second copy of cheque lists and record in the General Cashier's Daily Report and include in the daily deposit for all cheques or money received in the mail.
รับ รับทราบสำเนารายการเช็ค และบันทึกไว้ในรายงานการเก็บเงินทั่วไปประจำวัน รวมถึงเงินฝากรายวันสำหรับเช็คหรือเงินทั้งหมดที่ได้รับทางไปรษณีย์
13. Prepare and perform bank deposit on daily basis.
จัดทำและดำเนินการฝากเงินธนาคารเป็นประจำทุกวัน
14. Prepare General Cashier's Daily Report.
จัดทำรายงานการเก็บเงินทั่วไปประจำวัน
15. Prepare monthly bank reconciliation report
จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.09.2021
Engineer Officer (Somerset Park Suanplu)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.09.2021
Accounting Officer (AR) at Somerset Sukhumvit Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Security Officer (The Park at Em District)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Account Payable Supervisor (Somerset Rama 9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.09.2021
Urgent! Technician [Somerset Sukhumvit Thonglor]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Rama9)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
31.08.2021
Engineering Supervisor (Somerset Ekamai)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
30.08.2021
Assistant Sales Manager or Sales Manager for Cluster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.08.2021
Engineering Manager @Ascott Thonglor Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register