×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bandara Suites Silom, Bangkok

  Bangkok, Thailand   
 
 

Benefits สวัสดิการ

1.เงินค่าบริการ (Service Charge)

2.โบนัส

3.ปรับเงินเดือนประจำปี

4.อาหาร 2 มื้อต่อวัน

5.เครื่องแบบพนักงาน พร้อมซักรีด

6.วันหยุดนักขัตฤกษ์

7.วันหยุดพักผ่อนประจำปี

8.ลาคลอดได้ 98 วัน (ตามกฏหมายกำหนด)

9.ลากิจได้ 7 วันทำงาน

10. ลาเนื่องจากบุคคลในครอบครัวเสียชีวิตได้ 4 วันทำงาน

11.ลาอุปสมบทหรือลาประกอบพิธีฮัจย์ 15 วันทำงาน

12.ตรวจสุขภาพประจำปี

13.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

14.ประกันชีวิตหมู่และประกันสุขภาพ

15.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

16.กิจกรรมนอกสถานที่

17.พนักงานดีเด่นประจำเดือนและประจำปี

18.เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

19.เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ

20.เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร

21.เงินช่วยเหลือกรณีทำฟัน

22.เงินกู้ฉุกเฉิน

23.สิทธิพักโรงแรมในเครือราคาพนักงาน

 
 
วันที่ ตำแหน่ง  
--- ไม่มีประกาศ ---
 
 
 


 
Address
75/1 Saladaeng Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
 
Location
กรุงเทพ
 
Contact
คุณวิไลพรรณ รัตนรักษ์ติยา
แผนกทรัพยากรบุคคล
 
 
e-Mail
 
Telephone & Fax
http://www.bandaragroup.com/en/hotel/bandara-silom-hotel/
Landing Page