×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 05.04.2019 | Viewers 1,108
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chiang Rai
เชียงราย

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
ชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
: ปริญญาตรีขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ สาขา การบัญชี
: มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี,มาตรฐานการบัญชี,ภาษีอากรในธุรกิจโรงแรม
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
และมีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
: บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีภาวะผู้นำ ความละเอียดรอบคอบ ความคล่องตัวและ
สื่อสารได้ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูง และสามารถนำทีมได้ดี
: มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
Welfare
สวัสดิการ
1.เพื่อจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของโรงแรมให้ทันตามกำหนด
2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท
3.ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานของแต่ละโรงแรม และ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายโครงการ ฝ่ายขาย เป็นต้น
4.ตรวจสอบความถูกต้องรายงานภาษีขายและรายงานภาษีซื้อ และสรุปภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนส่งสำนักงานใหญ่ และ จัดทำรายงาน
ภาษีอื่นทีเกี่ยวข้อง เช่น ภาษีอบจ. เป็นต้น
5.ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินและการติด Tag
6. จัดทำรายงานต่างๆ เช่น Daily Sale Report , วิเคระห์งบการเงินประจำเดือน เป็นต้น ส่งให้ผู้บริหาร
6.จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี
7.วางแผนการไป Spot Check แต่ละโรงแรม ( Budget)
8. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---