×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 06.03.2019 | Viewers 1,386
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ทางด้านบัญชี หรือ การเงิน
- มีประสบการณ์การทำงานทางด้านบัญชีและการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- มีความสามารถสูงทางด้านภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
- มีภาวะผู้นำ และทักษะทางด้านการบริหาร
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยท์
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

- Bachelor's Degree or higher in Accounting or Finance.
- Experience at least 5 years in Finance and Accounting
- Possess high proficiency in English language for reading, listening, speaking, and writing
- A strong commitment to leadership and management
- Strong computer skill especially Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint
- Ability to work under high pressure.
Job Details
รายละเอียดงาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงินองค์กร มีหน้าที่ในการวางแผนทางการเงิน และบริหารเงินให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายของบริษัท พร้อมทั้งวางแผนการจัดทำงบประมาณที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางของบริษัทได้ และควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ จัดทำรายงานทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจต่อผู้บังคับบัญชา
Corporate Finance Manager is responsible for financial planning and financial management to cover all expenditure of the company. With proper planning for budgeting which is can be used as a tool to determine the direction of the company and control spending to meet the budget target. The incumbent need to preparation of financial reports those are useful to superiors for decision making.
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง
- อาหารฟรี
- ค่ารักษาพยาบาผู้ป่วยนอก-ใน
- ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินช่วยเหลือค่าทำฟัน เยี่ยมไข้ ของขวัญพนักงาน คลอดบุตร
- ชุดพนักงาน
- วันลาพักร้อน 8-21 วัน (ตามอายุงาน)
- กิจกรรมสันทนาการงานเลี้ยงบริษัทประจำปี
- ตั๋วสวัสดิการสายการบินบางกอกแอร์เวย์
- ฝึกอบรมและพัฒนา

สนใจติดต่อคุณเดชพล หลงสอน โทร 02-131-7500 ต่อ 8708 หรือ 081-3036056
หรือส่งประวัติการทำงานได้ที่ Email address: dhetchaphol@bangkokaircatering.com
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---