×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.03.2019 | Viewers 1,616
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพญาไท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ต้องมีใบประกาศนียบัตร หรือใบแสดงประสบการณ์ทางด้านการทำครัวเชิงพาณิชย์ เป็นที่ต้องการสูงสุด
- ประสบการณ์ 3 ปีในตำแหน่งหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ หรือ
- ประสบการณ์อย่างต่ำ 5 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าครัว (Sous Chef) หรือ ผู้ช่วยหัวหน้าครัวระดับบริหาร (Executive Sous Chef)
- ผ่านการทำงานในสภาวะงานจัดเลี้ยงที่กดดัน เช่น ในองค์กรธุรกิจ, โรงพยาบาล หรือในองค์กรอุตสาหกรรม
- มีประสบการณ์ในการวางแผนรายการอาหารในครัวที่มีปริมาณการผลิตสูง และครัวเดี่ยว
- มีประสบการณ์ หรือคุ้นเคยกับการทำอาหารแบบ batch cooking
- มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มอาหารสมัยใหม่
- มีความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัยในอาหาร
- มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการสร้างทีม
- มีความคิดสร้างสรรค์และไม่ละเลยในรายละเอียด
Job Details
รายละเอียดงาน
- ยืนยันได้ว่าใช้สูตรในการทำอาหารที่เป็นมาตรฐาน และอาหารถูกจัดแต่งตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
- กำหนดและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานในครัวทุกคน
- ยืนยันได้ว่าพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ในครัว มีสุขลักษณะถูกต้องตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหารและสุขภาพ (Health and Food Safety Standards) ตลอดเวลา
- ตรวจเช็คห้องสโตร์, ตู้แช่เย็น และตู้แช่แข็งทุกวัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีของเสียสิ้นเปลือง
- ยืนยันได้ว่าเครื่องมือ, เฟอร์นิเจอร์, อุปกรณ์ และภาชนะทุกชนิด มีความสะอาดและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ยืนยันได้ว่าทุกพื้นที่มีความสะอาดถูกต้องตรงตามมาตรฐาน Sodexo QHSE Standards
- เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการขบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการลดปริมาณของเสีย, เพิ่มพูนรายได้, สร้างเสริมความพึงพอใจของลูกค้า และพนักงาน รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ทำงานให้มีสุขอนามัยและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (Workplace Health & Safety)
- ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาบุคคลากรโดยการระบุความต้องการฝึกอบรม (Training Needs) และจัดให้มีการฝึกอบรมเป็นประจำให้แก่พนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่ ตามมาตรฐาน, กฎ และระเบียบ
- บริหารการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ, ยืนยันประสิทธิผล, ผลผลิต และการปฏิบัติตามกฎต่าง ๆ ของพนักงาน ด้วยการฝึกสอน, การให้รางวัลและการให้การยอมรับ, การสร้างแรงเสริมด้านบวก และแม้แต่ใช้ขั้นตอนของระเบียบวินัย
- ต้องพัฒนาการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันอย่างจริงจัง โดยจะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างทั้งในด้านของพฤติกรรมและแนวคิดเชิงบวกอยู่ตลอดเวลา
- ยืนยันว่านโยบายเกี่ยวกับการปิด (Closing Procedures) ได้รับการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น การล๊อคประตู, การปิดไฟ, การบันทึกอุณหภูมิ, การปิดแก๊ส, การปิดการทำงานอุปกรณ์อื่น ๆ และระบบทุกระบบ
- ยืนยันว่าข้อมูลเกี่ยวกับตารางการทำความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ
- ปฏิบัติตามความรับผิดชอบหรือหน้าที่อื่น ๆ ที่เหมาะสม ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ต้องเปิดกว้างในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกแผนก เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวกต่อพนักงานทุกคน
- ร่วมกับรองหัวหน้าพ่อครัวใหญ่ (Sous Chef) ในการจัดตารางการทำงานให้กับพนักงานในครัวทุกคน โดยประเมินจากปริมาณงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จัดให้มีการทำงานล่วงเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---