×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.10.2018 | Viewers 2,356
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.มีไหวพริบในกำรแก้ปัญหา เรียนรู้งานได้เร็ว มีความรับผิดชอบและเสียสละ
3.มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
4.มีประสบกำรณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่ำ 1-2 ปี (มีใบผ่ำนงำน)
5.มีควำมเข้ำใจขั้นตอนในกำรปรุงอำหำรที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิด รวมทั้งสามารถเลือกอุปกรณ์ต่างๆในครัวได้อย่างเหมาะสมกับเมนูอาหารที่ทำ
6.มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนการสอนงานให้ staff แต่ละคนอย่ำงเหมำะสม
7.มีความละเอียดถี่ถ้วน และรอบคอบในการทำงาน ยืดหยุนกับเวลาในการทำงาน
8.สำมำรถปรับการทำงานให้เข้ำกับสถำนกำรณ์หรือปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในครัว เพื่อให้กำรทำงำนสำมำรถดำเนินไปได้โดยไม่ติดขัด
9.มีความจำดีและมีทักษะการจัดลำดับความสำคัญได้อย่างถูกต้อง
10.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและเวลาที่จำกัดได้ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ทำหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเชฟในแผนกต่ำงๆในการจัดเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมในแต่ละวัน
2.จัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆด้วยขั้นตอนที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด (ชั่งตวง-ปอก-หั่น)
3.เช็คสินค้ำที่ Supplier จัดส่งให้ครบถ้วนและจัดเรียงให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของแต่ละแผนกเพื่อสะดวกต่อกำรใช้งำน โดยจัดเรียงตำมกำรหมุนเวียนของรอบกำรส่งของสินค้ำ (FIFO)
4.ดูแลเรื่องกำรจัดเก็บวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง เพื่อยืดอำยุกำรเก็บรักษาของอาหารต่ำงๆ
5.ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยของวัตถุดิบที่เตรียมก่อนนำไปปรุง
6.คอยตรวจสอบสต็อกของวัตถุดิบที่ต้องทำแต่ละแผนกให้มีเพียงพอในกำรขำยแต่ละวัน
7.ทำงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยและกำรวำงแผนงำนจำก Demi chef
8.เป็นผู้ช่วยเชฟในกำรหยิบของออกจำกสต็อกอำหำรอย่ำงถูกต้องและปลอดภัย
9. ตรวจเช็คและดูแลพื้นที่ในกำรจัดเตรียมอำหำรให้สะอำดและพร้อมใช้งำน
10.รำยงำนปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรทำงำนให้ Demi chef รับทรำบ
11.ดูแลความสะอาดภายในครัวและในพื้นที่ station ที่รับผิดชอบให้สะอำดอยู่เสมอ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---